Make your own free website on Tripod.comสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
(อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 - คริสตศตวรรษที่ 16 )
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ถูกจัดขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย ต่อมาหลังจากมี
การตั้งข้อสังเกตว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณแทบทั้งหมด ยกเว้นพีระมิดล้วนแต่
เสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปหมดสิ้น เหลือเพียงร่องรอยหลักฐาน หรือแบบจำลองเท่านั้น สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ล้วนแต่ยังดำรงอยู่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบัน ถึงแม้จะ
เสื่อมโทรมไปบ้างตามกาลเวลา สำหรับคำว่า สมัยกลาง ของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง มี
ความหมายเพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคถัดมาจากยุคโบราณเท่านั้น


สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

สนามกีฬากรุงโรม


เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิงกำแพงเมืองจีน


กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์


สุเหร่าโซเฟีย


หอเอนเมืองปิซาสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
ขอขอบคุณ   http://www.thaigoodview.com/   ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ค่ะ