Make your own free website on Tripod.com
ประวัติของฉัน
ประวัติครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ความคิดฝันในอนาคต
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประวัติส่วนตัวของพิมพ์
ชื่อ ด.ญ. พิมพ์ชนก พุทธคุณ
อายุ 13 ปี เกิดวันที่ 16 เมษายน 2536
ที่อยู่ 134 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี 76110
ปัจจุบัน...ศึกษาอยู่ชั้น ม.2/5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
e-mail: Ptk_123pim@hotmail.com