Make your own free website on Tripod.com
ประวัติของฉัน
ประวัติครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ความคิดฝันในอนาคต
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประวัติส่วนตัว...ของพิมพ์
ชื่อ เด็กหญิง พิมพ์ชนก นามสกุล พุทธคุณ
ชื่อเล่น พิมพ์ อายุ 13 ปี
เกิดวันที่ 16 เมษายน 2536 กรุ๊ปเลือด B
สูง 160.5เซนติเมตร น้ำหนัก 57.5 กิโลกรัม
ชอบเรียนวิชา ...คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตคือ... แพทย์
บิดาชื่อ... นายปิยศักดิ์ พุทธคุณ อายุ 43 ปี
อาชีพ... ทำนาเกลือ
มารดาชื่อ... นางแพนน้อย พุทธคุณ อายุ 41 ปี
อาชีพ...รับราชการ ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาขีพ 7
ปัจจุบันอยู่ที่...บ้านเลขที่ 134 หมู่ 4 ตำบล บางแก้ว
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110
เบอร์โทรศัพท์บ้าน... 032-405046
เบอร์โทรศัพท์มือถือ... 05-7012621
ปัจจุบัน... ศึกษาอยู่ชั้น ม. 2/5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกรดเฉลี่ย 3.96
e-mail : Ptk_123pim@hotmail.com