Make your own free website on Tripod.com
ประวัติของฉัน
ประวัติครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ความคิดฝันในอนาคต
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
     
ประวัติครอบครัว...ของพิมพ์
บิดาชื่อ ...นาย ปิยศักดิ์ พุทธคุณ ชื่อเล่น ละมัย
เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2504 กรุ๊ปเลือด O
ปัจจุบันอยู่ที่ ... บ้านเลขที่ 134 หมู่ 4 ตำบล บางแก้ว
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110
อาชีพ ...ทำนาเกลือ
มารดาชื่อ ...นางแพนน้อย พุทธคุณ ชื่อเล่น แพน
เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2506 กรุ๊ปเลือด AB
ปัจจุบันอยู่ที่ ... บ้านเลขที่ 134 หมู่ 4 ตำบล บางแก้ว
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76110
อาชีพ ...รับราชการ ตำแหน่ง ... พยาบาลวิชาชีพ 7