Make your own free website on Tripod.com
ประวัติของฉัน
ประวัติครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ความคิดฝันในอนาคต
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประวัติการศึกษาของพิมพ์
จบการศึกษาชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5
เกรดเฉลี่ย 3.96
วิชาที่ชอบมากที่สุด ...คณิตศาสตร์