Make your own free website on Tripod.com
ประวัติของฉัน
ประวัติครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ความคิดฝันในอนาคต
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ความคิดฝันในอนาคตของพิมพ์
ข้าพเจ้าฝันไว้ว่า ข้าพเจ้าอยากมีการศึกษาที่สูงๆมีงานทำที่ดีๆ คือ
อยากเป็นแพทย์หญิง
มีรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้และมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุข