Make your own free website on Tripod.com
ประวัติของฉัน
ประวัติครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ความคิดฝันในอนาคต
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ปฏิบัติของ...พิมพ์
1. เล่นคอมพิวเตอร์
2. ดูโทรทัศน์
3. อ่านหนังสือ